Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich w Klwowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zssklwow.pl

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1. Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Szkoły Podstawowej w Klwowie. Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.


Data publikacji strony internetowej:   01.01.2010 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:      23.12.2020 r.

Dane teleadresowe jednostki:

Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie
Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich
ul. Przysuska 4
26-415 Klwów

tel. 0 48 67 100 36
e-mail: zssklwow@klwow.pl

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
2. Dokumenty w PDF (w tym skany dokumentów) nie są dokumentami edytowalnymi.
3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-23
Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

1. Wysoki kontrast
2. Możliwość powiększenia i pomniejszania wielkości liter na stronie
3. Skala szarości
4. Negatywny kontrast
5. Jasne tło
6. Podświetlane linki
7. Czytelna czcionka

Udogodnienia na stronie

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół Samorządowych w Klwowie przy ulicy Przysuskiej 4

Opis dostępności wejścia do budynku.

Budynek posiada trzy wejścia.

1. Wejście główne od strony ulicy Przysuskiej,
2. Wejście od ulicy Spacerowej (wejście przez halę sportową),
3. Wejście dla uczniów od strony boiska.

Jedynym wejściem umożliwiającym dostanie się do budynku z poziomu terenu bez przeszkód architektonicznych jest wejście od ulicy Spacerowej. Budynek szkoły jest wielokondygnacyjny, duża ilość schodów na kilku poziomach uniemożliwia swobodne przemieszczanie się na wózku inwalidzkim.

Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet.

W pomieszczeniach hali sportowej znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich. Żadna z toalet znajdujących się bezpośrednio w budynku szkoły nie jest dostosowana dla osób na wózkach. W budynku nie ma windy. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W budynku znajduje sie platforma schodowa przy wejściu od strony ulicy Spacerowej umożliwiająca osobie niepełnosprawnej przemieszczenie się na poziom parteru na teren szkoły. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku znajduje się sygnalizacja dżwiękowa.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Miejsca parkingowe dla przystosowane dla samochodów osób niepełnosprawnych znajdują się na parkingu od ulicy Spacerowej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani żaden pracownik nie został przeszkolony z polskiego języka migowego.
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status