DIAGNOZA KOMPETENCJI GIMNAZJALISTÓW

Już po raz drugi nasze Gimnazjum jako jedno z 82  w Polsce weźmie udział w badaniu „Diagnoza Kompetencji Gimnazjalistów”. Badanie to pozwoli zbadać poziom wiedzy oraz umiejętności naszych uczniów, co pomoże nauczycielom  w lepszym przygotowaniu trzecioklasistów do tegorocznego egzaminu gimnazjalnego.

Nasza  Szkoła od kilku lat współpracuje z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE).

Instytut jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.

Do głównych obszarów zainteresowań badawczych Instytutu należą:

• nowa podstawa programowa oraz problemy dydaktyk przedmiotowych,

• pomiar i analiza osiągnięć edukacyjnych uczniów,

• psychologiczne i pedagogiczne podstawy osiągnięć szkolnych,

• relacje pomiędzy systemem edukacji a rynkiem pracy, w tym zwłaszcza monitorowanie sytuacji osób młodych wchodzących na rynek pracy,

• uczenie się przez całe życie (lifelong learning) i badania systemu kwalifikacji,

• ekonomiczne uwarunkowania kształcenia, finansowanie edukacji i inne szeroko rozumiane problemy ekonomii edukacji,

• warunki pracy, czas pracy, status zawodowy i kompetencje nauczycieli,

• instytucjonalno-prawne problemy systemu edukacji i polityki edukacyjnej.

Instytut zatrudnia ponad 130 badaczy zajmujących się edukacją – głównie socjologów, psychologów, pedagogów, ekonomistów, politologów – z których większość to wybitni specjaliści w swoich dziedzinach, posiadający bogate doświadczenia zawodowe, które poza badawczymi obejmują też pracę dydaktyczną, pracę w administracji publicznej, marketingowych organizacjach badania rynku i opinii i organizacjach pozarządowych.

Instytut Badań Edukacyjnych realizuje projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty: Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego – Działanie 3.1 – Modernizacja systemu nadzoru i zarządzania w oświacie, 3.1.1 – Tworzenie warunków do monitorowania ewaluacji i badań systemu oświaty. Celem projektu jest wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie badań edukacyjnych oraz zwiększenie możliwości wykorzystywania badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz zarządzaniu oświatą. W ramach tego projektu IBE w porozumieniu z Centralną Komisja Egzaminacyjną i okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi realizują badanie ,,Diagnoza Kompetencji Gimnazjalistów”.

Eksperci Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, komisji okręgowych przy współpracyz Instytutem Badań Edukacyjnych przygotowali zadania, które pozwolą szkole przeprowadzić diagnozę w warunkach zbliżonych do egzaminu gimnazjalnego.

Diagnoza trzecioklasistów będzie przeprowadzona w dniach:
13 listopada (wtorek) – historia i wos oraz język polski
14 listopada (środa) – przedmioty przyrodnicze oraz matematyka
15 listopada (czwartek) – języki obce nowożytne na poziomie podstawowym  i rozszerzonym

Po egzaminie próbnym ankieterzy przeprowadzą wywiady z młodzieżą klas trzecich na temat trudności zadań. Omówienie najczęściej pojawiających się błędów i wyjaśnienie ich genezy odbywa się w trakcie warsztatów organizowanych dla nauczycieli.

Pracownicy Instytutu Badań Edukacyjnych podobnie jak w poprzednim roku  przeanalizują prace uczniów z wybranych 80 szkół (w tym i naszej). Na tej podstawie opracują narzędzia dydaktyczne, które pomogą lepiej przygotować gimnazjalistów do egzaminu. Narzędzia te zostaną udostępnione nauczycielom, uczniom i rodzicom w Bazie Narzędzi Dydaktycznych IBE na stronie www.bnd.ibe.edu.pl. w której znajdują się już zadania, stworzone po Diagnozie Kompetencji Gimnazjalistów w 2011 r .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *