INDYWIDULAIZACAJ PROCESU NAUCZANIA

Nasza szkoła w roku szkolnym 2012/2013 będzie realizowała projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Klwów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych oraz wsparcie szkół podstawowych w realizacji założeń nowej podstawy programowej, która kładzie nacisk na indywidualizację pracy z uczniem, naukę zgodną z potrzebami dziecka, jego zainteresowaniami i możliwościami.

Otrzymane dofinansowanie nasza szkoła przeznaczy na zakup środków dydaktycznych oraz realizację zajęć, w zależności od rozpoznanych potrzeb:

  • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji w klasach

  • dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych

  • zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

  • dla uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

  • dla uczniów wybitnie uzdolnionych plastycznie

  • dla dzieci wybitnie uzdolnionych muzycznie

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *