DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI

DZIECIĘCA AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI
WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRZEZ DODATKOWE
ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W roku szkolnym 2012/2013 w Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie, w Publicznej Szkole Podstawowej im. Lotników Polskich w Klwowie będzie realizowany projekt „Dziecięca Akademia Przyszłości” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu systemowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,

Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

TERMIN REALIZACJI PROJEKTU: wrzesień 2012 r. – czerwiec 2013 r.
Założenia projektu:

 1. Celem głównym Projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów klas I – III oraz IV-VI poprzez rozsze

  rzenie oferty edukacyjno-wychowawczej szkoły  o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.

 2. Realizacja Projektu pozwoli:

  • przeciwdziałać zjawiskom przemocy i agresji,

  • udzielić dzieciom mającym trudności w nauce niezbędnego wsparcia pedagogiczno-psychologicznego,

  • ukształtować w nich umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego,

  • upowszechni idee wychowania przez sport.

W ramach projektu szkoła doposażona zostanie w dodatkowe materiały dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia zajęć.

Adresatami projektu będzie 18 uczniów z klas I – III i 19 uczniów z klas IV- VI, przede wszystkim uczniowie z różnego rodzaju trudnościami, które w przyszłości mogą stać się przeszkodą w pomyślnym kontynuowaniu dalszej edukacji. Uczniowie zostali zakwalifikowani do projektu zgodnie z Regulaminem naboru uczniów do grupy.
W ramach projektu zostanie przeprowadzonych 200 godzin zajęć. Każdy uczeń jest zobowiązany do udziału we wszystkich zajęciach. Blok zajęć dodatkowych obejmuje pięć modułów w łącznym wymiarze 20 godzin (45 min.) miesięcznie w następującym podziale:

 • 4 godziny zajęć z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne)

 • 3 godziny zajęć z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych

 • 4 godziny zajęć z języków obcych

 • 3 godziny zajęć z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

 • 6 godziny zajęć sportowo-wychowawczych.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY!

Niezbędnych informacji dotyczących realizowanego Projektu  udzielają Izabela Niemirska i Hanna Rokicka – koordynatorzy  projektu tel. 48/6710036.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *